Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ

Бишкек шаардык кеңештин 2011-жылдын 20-декабрындагы № 288 "Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган жер участокторуна ижара укуктарын берүүнүн тартиби жана шартын жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Жер жана Жарандык кодексине ылайык, Кыргыз Республикасынын "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" жана "Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө" мыйзамдарын жетекчиликке алып, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун карамагында турган муниципалдык жер ресурстарын сарамжалдуу жана натыйжалуу пайдалануу, Бишкек шаарындагы жер участокторуна укуктарды берүү процессинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, Бишкек шаардык кеңеш,

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Бишкек шаардык кеңештин 2011-жылдын 20-декабрындагы № 288 "Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган жер участокторуна ижара укуктарын берүүнүн тартиби жана шартын жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген "Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган жер участокторуна ижара укуктарды акы төлөө менен берүү тартиби жана шарттары жөнүндө" жобого төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) 5-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 22-абзацтагы "максаттуу" деген сөздөн кийин "(функционалдык)" деген сөз менен толукталсын;

төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

"жер участогун түзүү - бул Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана жер мыйзамдарына, ошондой эле шаар куруу документтерин ылайык чектерди аныктоого, максаттуу (функционалдык) дайындалышын белгилөөгө, анын ичинде жер участогу жөнүндө тийиштүү маалыматтарды камтыган документтерди даярдоого багытталган уюштуруу аракеттердин жана иштердин комплекси;

жер пайдалануу жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган - жерлерди пайдаланууну контролдоо боюнча ыйгарым укугу берилген Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмү.";

2) 8-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

"Комиссия төмөнкүлөргө укуктуу" бөлүгүнүн а) жана б) пунктчалары төмөнкү редакцияда берилсин:

"а) Бишкек шаары боюнча жер мамилелерди жөнгө салуу чөйрөсүн карасын жана чечим кабыл алсын;

б) мурда кабыл алынган чечимдер кайра каралсын жана кароонун жыйынтыгы боюнча аларды күчүндө калтыруу жана/же жокко чыгаруу, өткөрүлгөн тооруктардын наркын кайра кароодон тышкары, мурда кабыл алынган чечимдер боюнча ижара укуктардын акыркы наркынын өлчөмү маселелерин кайра кароону кошо, башка чечим кабыл алуу жөнүндө жаңы чечим кабыл алынсын.";

3) 11-пункт төмөнкү мазмундагы д) пунктча менен толукталсын:

"д) жер участок көрктөндүрүүнү жүзөгө ашыруу үчүн жеке турак үйдүн курулушу үчүн берилген жер участок менен туташ (чектешет).";

4) 12-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"12. Калктуу пункттардын жалпы пайдалануудагы жерлери менчикке берилбейт. Жалпы пайдалануудагы жерлерге укуктарды берүү Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык жөнгө салынат.";

5) 14-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"14. Ижара укуктарын берүү үчүн жер участокторун түзүү архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан жеке жана юридикалык жактардын (мындан ары - арыз ээси) арыздарынын негизинде жүзөгө ашырылат.";

6) 15-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1-абзацтагы "ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр "архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

6) пунктчасындагы "(менчик же убактылуу пайдалануу укугу)" деген сөздөр алынып салынсын;

7) 16-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1-абзац төмөнкү редакцияда берилсин:

"16. Түз сатуу жолу менен, жер участокторго укуктарды алууга, ошондой эле жер участогунун максаттуу (функционалдык) дайындалышын өзгөртүүгө талапкер болгон жеке жана юридикалык жактар арыз менен архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу органга кайрылышат.";

а) пунктчасындагы "ал чет өлкөлүк жаран экендиги жөнүндө" деген сөздөрдөн кийин ", телефондун номери" деген сөздөр менен толукталсын;

д) пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:

"д) бул жобонун 11-пунктунун в) пунктчасында каралган учурда эскиздик сунушу менен ниетин баяндоо.";

8) 17-пункттагы "Ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр "Архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

9) 18-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"18. Жер участогун пайдалануу мөөнөтүн узартууга талапкер болгон жеке жана юридикалык жактар ыйгарым укуктуу органга арыз менен кайрылышат.

Ыйгарым укуктуу орган ижара келишими боюнча жер участогун пайдалануу мөөнөтү аяктаганга чейин үч айда жер участогун пайдалануу укугун узартуу маселеси комиссия тарабынан каралуусун камсыздайт.

Жер участогун пайдалануу укугун узартуу маселелери Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 7-беренесине ылайык жөнгө салынат.";

10) 19-пунктун 2-абзацы алынып салынсын;

11) 20-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"20. Архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган 5 иш күндүн ичинде суралып жаткан жер участогу боюнча билдирилген курулуштук ниеттер шаар куруу документтерине ылайыктуулугун белгилейт.

Билдирилген ниеттердин ылайык эместиги белгиленгенде, архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган кийинки күндөн кечиктирилбестен, арыз ээсине суралып жаткан жер участок боюнча билдирген курулуштук ниеттер ылайык эместиги жөнүндө корутундуну жөнөтөт.";

12) 21-пунктун 1-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"21. Суралып жаткан жер участок боюнча билдирилген курулуштук ниеттердин ылайыктуулугу белгиленсе, архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган 7 иш күндүн ичинде топографиялык негиздеги аткарылган 1:500 масштабда түшүрүлгөн жер участоктун чиймесин даярдайт:";

13) 22-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1-абзацтагы "Бишкекбашкыархитектура" деген сөздөр "архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2-абзацтагы "Бишкекбашкыархитектура" деген сөздөр "Архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

а) пунктчадагы "Мамкаттоо" деген сөздөр "жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу орган" сөздөр менен алмаштырылсын;

14) 23-пунктун 5-абзацындагы "Бишкекбашкыархитектура" деген сөздөр "архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

15) 25-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

бардык текст боюнча "Бишкекбашкыархитектура" деген сөздөр "архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен тийиштүү жөндөмөлөрдө жана сандарда алмаштырылсын;

бардык текст боюнча "План" деген сөз "Шаар курулуш корутундусу" сөздөрүнө тийиштүү жөндөмөлөрдө жана сандарда алмаштырылсын;

б) пунктчадагы "жана куруу жана жер пайдалануу эрежелери менен" деген сөздөр алынып салынсын;

16) 26-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"26. Жер участоктун шаар курулуш корутундусун даярдоонун жалпы мөөнөтү архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу органга өтүнүч каты берилген күндөн тартып 25 иш күндү түзөт.";

17) 27-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"27. Бул жобонун 11-пунктунун в) жана г) пунктчаларында каралган учурларда жер участокту түзүү жөнөкөйлөтүлгөн тартипте жүзөгө ашырылат.

Жеке жана юридикалык жактар архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу органга арыз менен кайрылышат.

Арызда ниеттердин баяндамасы жана жер участогунун болжолдуу аянты жана анын жайгашкан орду каралат.

Архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган суралып жаткан жер участок боюнча билдирген курулуштук ниеттердин шаар куруу документтеринин бул жобонун 11-пунктуна ылайыктуулугун 5 иш күндүн ичинде белгилейт.

Билдирилген ниеттердин ылайык эместиги белгиленгенде, архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган суралып жаткан жер участогу боюнча билдирген курулуштук ниеттердин ылайык эместиги жөнүндө корутундунун кийинки күндөн кечиктирбестен арыз ээсине жөнөтөт.

Суралып жаткан жер участок боюнча билдирилген курулуштук ниеттер ылайыктуулугу белгиленсе, архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган 7 иш күндүн ичинде топографиялык негизде аткарылган 1:500 масштабда төмөнкүлөр түшүрүлө турган жер участоктун чиймесин даярдайт:

а) участоктун бурчтук чекиттердин координаттарын көрсөтүү же козголбос мүлктүн азыркы объекттерине же геодезиялык белгилерге участоктун чектеринин байланыштары менен жер участоктун чектерин;

б) жер участок аркылуу өтүүчү инженердик-техникалык тармактын азыркы трассалары.

Архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган жер участоктун чиймеси даярдалган күндөн тартып кийинки күндөн кечиктирбестен, бир эле убакта жер участогунун чиймесинин көчүрмөсүн, ага тиркелген арыздын көчүрмөсү менен төмөнкүлөргө жөнөтөт:

а) жер участоктун чектерин, үчүнчү жактардын укуктары, оорчулуктар жана чектөөлөр бардыгын жана жер участогунун чиймесинин макулдашылгандыгын тактоо үчүн Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органга;

б) тарых жана маданий эстеликтерди коргоонун шарттарын аныктоо үчүн (жер участок эстеликтерди коруу зонасында болсо) эстеликтерди коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органга;

в) бак-дарактарды пайдалануунун шарттары, анын ичинде аларды кыюу же которуу жөнүндө маселени чечүү үчүн (муниципалдык менчикте турган бак-дарактарды жер участогунда бар болсо) бак-дарактарды күтүү жана коргоо боюнча ыйгарым укуктуу муниципалдык органга.";

18) 28-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

бардык текст боюнча "Бишкекбашкыархитектура" деген сөз "архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен тийиштүү жөндөмөлөрдө жана сандарда алмаштырылсын;

бардык текст боюнча "Мамкаттоо" деген сөздөр "Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен тийиштүү жөндөмөлөрдө жана сандарда алмаштырылсын;

3-абзацтагы "План" деген сөз "шаар курулуш корутундусу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

19) 29-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"29. Жер участогунун оң шаар курулуш корутундусу жер участогуна укуктарды белгиленген тартипте берүү үчүн негиз, курулуш объекттерин долбоорлоо үчүн баштапкы материал болуп саналат жана инженердик тармактарга курулуш объекттерин кошууга инженердик-техникалык шарттарды алууда, инженердик-техникалык коммуникациялардын жана ага кошулуучу точкалардын өтүүчү долбоордук трассаларды киргизүү үчүн пайдаланылат. Жер участогун түзүү баскычында архитектуралык-пландоо шарттарын алуу талап кылынбайт.";

20) 30-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"30. Архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган бул жобонун 25 жана 28-пункттарында каралган мөөнөт аяктагандан күндөн кийинки күндөн кечиктирилбестен жер участогунун шаар курулуш корутундусун бардык тиркелген материалдары менен ыйгарым укуктуу органга өткөрүп берет.";

21) 31-пунктун 1-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"31. Бул жобонун 11-пунктунда көрсөтүлгөн жер участокторду түзүү менен байланышкан чыгымдарды төлөө жеке жана юридикалык жактар (арыз ээлери) тарабынан берилген эсептөөлөргө ылайык архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу органда, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органда жана башка ыйгарым укуктуу органдарда жүзөгө ашырылат.";

22) 32-пунктун б) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"б) архитектура жана шаар куруу боюнча ыйгарым укуктуу органынын суралып жаткан жер участок боюнча билдирилген курулуштук ниеттеринин ылайык эместиги жөнүндө корутундусу же кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын жер участогун берүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө терс корутундусу бар.";

23) V бөлүк төмөнкү мазмундагы 32-1-пункту менен толукталсын:

"32-1. Архитектура жана шаар куруу боюнча ыйгарым укуктуу орган жана бул жободо көрсөтүлгөн башка ыйгарым укуктуу органдар корутундуларды жана башка тийиштүү документтерди даярдоодо берилген маалыматтардын аныктыгына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана бул жобонун ченемдерине каршы келбегендиги үчүн жоопкерчилик тартышат.";

24) 33-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1-абзацтагы "План" деген сөз "шаар курулуш корутундусу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

б) пунктча алынып салынсын;

в) пунктчадагы "Бишкекбашкыархитектура" деген сөз "архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

6-абзацтагы "Бишкекбашкыархитектура" деген сөз "архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

25) 34-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1-абзацтагы "План" деген сөз "шаар курулуш корутундусу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

1-абзацтагы "бул жобонун 30-пунктуна ылайык" деген сөздөр алынып салынсын;

4-абзацтагы "Бишкекбашкыархитектура, Мамкаттоо" деген сөздөр "бул жобонун 30-пунктуна ылайык архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

26) 35-пункттагы "План" деген сөз "шаар курулуш корутундусу" деген сөздөр менен алмаштырылсын жана "Бишкекбашкыархитектура" деген сөз "архитектура жана шаар куруу боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

27) 37-пунктун 4-абзацындагы "План" деген сөз "шаар курулуш корутундусу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

28) 38-пунктун 1-абзацындагы "План" деген сөз "шаар курулуш корутундусу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

29) 39-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"39. Шаар курулуш корутундусун жана ага тиркелген материалдарды алууда бул жобонун 16-17-пунктарында каралган учурда архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган ыйгарым укуктуу органга өткөрүп берген күндөн тартып 5 күндүн ичинде арыз ээсине анын арызын кароонун жыйынтыгы жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.";

30) 40-пункттун а) пунктчасындагы "План" деген сөз "шаар курулуш корутундусу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

31) 59-пункттун ж) пунктчасындагы "1:200" деген цифралык маани "1:2000" цифралык маани менен алмаштырылсын;

32) 61-пункттун 5-абзацындагы "Бишкекбашкыархитектура" деген сөз "архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

33) 69-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

б) пунктчадагы "же түз сатып алуу жолу менен жер участогун сатып алуучуну" деген сөздөр алынып салынсын;

г) пункгчадагы "сатып алуу-сатуу же" сөздөрү алынып салынсын;

7-абзацтагы "жана түз сатып алуу жолу менен жер участогун сатып алуучуга" деген сөздөр алынып салынсын;

34) 72-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"72. Келишим кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарда мамлекеттик каттоого алынууга тийиш жана милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбайт.

Жер участогуна ижара укугу тийиштүү келишим түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан кийин пайда болот. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мамлекеттик каттоо жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин үч күндүк мөөнөттүн ичинде ыйгарым укуктуу органга кабыл алынган чечим жөнүндө жазуу жүзүндө билдирүүгө тийиш.

Бишкек шаарынын мэриясынын мурдагы кабыл алынган муниципалдык жер участокторго укуктарды берүү жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамына ылайык, жер участоктун ижара келишимине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жолу менен Комиссиянын чечиминин негизинде жүзөгө ашырылат.";

35) 81-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"81. Ар бир функционалдык багыт боюнча аянттар аныкталбаган (бөлүнбөгөн) келишимде көрсөтүлгөн жер участогу көп функционалдуу багытта болсо, мындай жер участогун пайдалануу үчүн ижара акыларды эсептөө объектти эксплуатацияга киргизүү актысы жана техникалык паспорт боюнча жүргүзүлөт, ал эми көрсөтүлгөн документтер жок болгон учурда жер участогунун бардык аянты үчүн эсептөө келишимде көрсөтүлгөн функционалдык дайындалыштын коэффициентинин эң жогорку көрсөткүчүн колдонуу менен жүргүзүлөт.";

36) IX бөлүм төмөнкү мазмундагы 84-1-пункту менен толукталсын:

"84-1. Объективдүү себептердин негизинде пайда болгон жер участоктун ижарачысы тарабынан пайдаланууга тоскоолдуктар бар болгондо, ыйгарым укуктуу орган соттун чечиминин негизинде ижара төлөмдөрдү эсептөөнү токтотууга укуктуу.".

2. "Бишкек шаардык кеңештин 2011-жылдын 20-декабрындагы № 288 "Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган жер участокторуна ижара укуктарын берүүнүн тартиби жана шартын жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген "Жеңилдетилген типтеги объекттер үчүн Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган жер участокторуна ижара укуктарын берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө" жобого төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) 2-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

15-абзацтагы "максаттуу" деген сөздөн кийин "(функционалдуу)" деген сөз менен толукталсын;

төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

"жер пайдалануу жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган - жерлерди пайдаланууну контролдоо боюнча ыйгарым укугу берилген Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмү.";

2) 6-пункттун 2-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"Комиссиянын курамына Бишкек шаардык кеңештин депутаттары, Бишкек шаарынын мэриясынын, Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ошондой эле архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу органынын жана жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органынын өкүлдөрү киришет.";

3) "Комиссия төмөнкүлөргө укуктуу" бөлүгүнүн 7-пункту төмөнкү мазмундагы е) жана ж) пунктчалар менен толукталсын:

"е) жер участогунун ижара келишиминин шарттары бузулбаган шартта ижара төлөмүнүн өлчөмүн 20 (жыйырма) %га көбөйтүү менен жер участогун пайдалануу мөөнөтү автоматтык түрдө узартылат;

ж) жер жана шаар курулуш мыйзамдарын бузуулар табылган учурда бузууларды четтетүү боюнча мындан аркы чара көрүү максатында тийиштүү жер пайдалануу жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу органга суроо-талаптарды жана билдирмелерди жиберет.";

4) 10-пункттун 1 жана 2-абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин:

"10. Архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган жеңилдетилген типтеги объекттерди жайгаштыруу үчүн ижарага берүү мүмкүн болгон жер участокторунун тизмегин түзөт.

Жер участокторунун тизмегин түзүү архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан жеке жана юридикалык жактардын арызынын негизинде жүзөгө ашырылат.";

5) 12-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"12. Тооруктарда же тикелей сатуу жолу менен ижарага берилүүчү жер участоктордун өлчөмү архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан курулуш документтерине, ошондой эле курулуш ченемдерине жана эрежелерине ылайык аныкталат.";

6) 16-пункттун 1-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"16. Жеке жана юридикалык жактардын арызы боюнча архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган жеңилдетилген типтеги объекттерди жайгаштыруу үчүн ижарага берүүгө мүмкүн болгон жер участокторун тандоону жүргүзөт жана төмөнкүлөр көрсөтүлө турган архитектуралык техникалык корутундуну даярдайт:";

7) 17-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

бардык текст боюнча "Бишкекбашкыархитектура" деген сөз "архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен тийиштүү жөндөмөлөрдө жана сандарда алмаштырылсын;

бардык текст боюнча "Мамкаттоо" деген сөз "Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен тийиштүү жөндөмөлөрдө жана сандарда алмаштырылсын;

8) 18-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1-абзац төмөнкү редакцияда берилсин:

"18. Архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган архитектуралык техникалык корутундуга курамына төмөнкү маалыматтарды камтыган графикалык жана тексттик материалдардын комплекти кирген жер участогунун жана жеңилдетилген типтеги объекттерди жайгаштыруунун планын (мындан ары жер участогунун планы) тиркейт:";

14-абзацтагы "Бишкекбашкыархитектура" деген сөз "архитектура жана шаар куруу боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

9) V бөлүм төмөнкү мазмундагы 18-1-пункту менен толукталсын:

"18-1. Жер участогунда жеңилдетилген типтеги объекттин жайгашуусу архитектуралык техникалык корутундуга, башка шаар куруу документтерине, ошондой эле курулуш ченемдерине жана эрежелерине ылайык келбеген учурда, архитектура жана шаар куруу боюнча ыйгарым укуктуу орган объектти Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамынын ченемдерине ылайык келтирүү үчүн жер пайдалануу жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу муниципалдык органга тийиштүү суроо-талап жөнөтөт.

Архитектуралык техникалык корутундунун негизинде комиссиянын чечими менен берилген жер участокко жеңилдетилген типтеги объектти жайгаштыруу жер пайдалануу жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлүнүн милдеттүү катышуусу менен жүзөгө ашырылат.";

10) 19-пунктун 2-абзацындагы "Бишкекбашкыархитектура" деген сөз "архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

11) 20-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1-абзацтагы "ыйгарым укуктуу муниципалдык орган" деген сөз "архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

"Архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган арызды кароонун жыйынтыгы жөнүндө арыз ээсине белгиленген тартипте билдирет.";

12) 21-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"Жеке жана юридикалык жактар жер участогуна ижара укугун узартуу жөнүндө арызды ыйгарым укуктуу муниципалдык органга беришет. Арызга төмөнкүлөр тиркелет: жер участогуна укук ырастоочу жана укук тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү жана кыймылсыз мүлк бирдиги (имарат жана курулма), жеке жактын инсандыгын тастыктоочу жана юридикалык жактын укук жөндөмдүүлүгүн ырастоочу документтер.";

13) V бөлүм төмөнкү мазмундагы 24-1 пункт менен толукталсын:

"24-1. Бул жобого ылайык жер участокторду даярдоо менен байланышкан чыгымдарды төлөө жеке жана юридикалык жактар (арыз ээлери) тарабынан берилген эсептөөгө ылайык архитектура жана шаар куруу боюнча ыйгарым укуктуу органда, жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органда жана башка ыйгарым укуктуу органдарда жүзөгө ашырылат.";

14) 26-пункттун 29-абзацындагы "Бишкекбашкыархитектура" деген сөз "архитектура жана шаар курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

15) 33-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"33. Мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга (пайдалануу мөөнөтүн узартууга) мурда берилген жер участогуна ижара укуктарын тикелей сатууда, архитектура жана шаар куруу боюнча ыйгарым укуктуу органынын, ошондой эле жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кайрадан чыгарылган корутундусу эгер төмөнкүлөр мурунку бойдон калса, талап кылынбайт:

а) жер участогунун аянты, конфигурациясы, жайгашкан орду;

б) максаттуу (функционалдык) багытталышы.";

16) 47-пунктка төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

2-абзацтагы "ыйгарым укуктуу органдын" деген сөздөр "жер пайдалануу жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу органдын" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

төмөнкү мазмундагы абзац кошулсун:

"Демонтаж жүргүзүлгөндөн кийин жеңилдетилген типтеги объекттин ээси жер участогун баштапкы абалга келтирүүгө жана көрктөндүрүүгө милдеттүү.";

17) 48-пункттун бардык тексти боюнча "ыйгарым укуктуу органдын" деген сөздөр "жер пайдалануу жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу органдын" деген сөздөр менен тийиштүү жөндөмөлөрдө жана сандарда алмаштырылсын;

18) 49-пункттагы "ыйгарым укуктуу органдын" деген сөздөр "жер пайдалануу жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу органдын" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

19) 50-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"50. Демонтаждалган жеңилдетилген типтеги объект Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан аныкталган кампага жыюу жана сактоо жайына жөнөтүлөт. Объектти берүү жеңилдетилген типтеги объекттин ээси объектти демонтаждоого, сактоого кеткен бардык чыгымдарды төлөгөн болсо, ушул жобонун 51-пунктунун ченемдерине ылайык жана Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органынын жазуу жүзүндөгү тастыктагандан кийин жүргүзүлөт.";

20) 51-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"51. Демонтаждалган жеңилдетилген типтеги объектти сактоо акы төлөө негизинде жүзөгө ашырылат.";

21) 52-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"52. Жеңилдетилген типтеги объекттерди сактоого алган Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан аныкталган кампага жыюу жана сактоо жайынын администрациясы объекттин жана анын ичиндеги материалдык баалуулуктардын сакталышына жоопкерчилик тартат.";

22) IX бөлүк төмөнкү мазмундагы 53-пункт менен толукталсын:

"53. Жерди пайдалануу жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган жеңилдетилген типтеги объекттерди 1 (бир) ай сактайт. 1 (бир) ай өткөндөн кийин Жерди пайдалануу жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган аларды ээсиз деп таануу жөнүндө арызы менен сотко кайрылууга укугу бар.

Сот тарабынан талап кылынбаган (ташталган) жеңилдетилген типтеги объекттер ээсиз катары таанылган учурда, алар муниципалдык менчикке өтөт.".

3. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясына (Конгантиев К.К.) жана Бишкек шаарынын вице-мэри Дюшембиевге Б.О. жүктөлсүн.

 

Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы

Бишкек шаары,

30-июнь 2016-жыл, № 193

 

А.Кененбаев