Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

                                                                                                        Долбоор Бишкек шаарынын мэриясы

                                                                            2018-жылдын “___”_______

 

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ

Бишкек шаардык кеңештин 2017-жылдын 16-мартындагы №6 “Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмү жана штаттык саны жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

         Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүн оптимизациялоо максатында, "Борбордун статусу жөнүндө", "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Бишкек шаардык кеңеш токтом кылат:

         1. Бишкек шаардык кеңештин 2017-жылдын 16-мартындагы №6 “Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмү жана штаттык саны жөнүндө” токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизилсин:

         жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген  “Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмүндө:

         “Түзүмдүк бөлүмдөр”  деген графасында:

         - 16-пункт төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

         “16. Ички аудит башкармалыгы”;

         2.  Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин  регламент, укуктук  маселелер жана укук тартиби боюнча туруктуу комиссиясына (А.А.Имангазиева) жана Бишкек шаарынын мэри А.С.Ибраимовго жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы

Биринчи вице-мэр                                                                                       Р. Макенов

 

Бишкек шаардык кеңештин “Бишкек шаардык кеңештин 2017-жылдын 16-мартындагы №6 “Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмү жана штаттык саны жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  токтомунун долбооруна

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

         1. Максаты жана милдеттери

         Бишкек шаардык кеңештин “Бишкек шаардык кеңештин 2017-жылдын 16-мартындагы №6 “Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмү жана штаттык саны жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  токтомунун долбоору (мындан ары – Долбоор)    Бишкек шаарынын мэриясынын ички аудит ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жаатында Бишкек шаарынын мэриясынын иш-аракеттерин оптимизациялоо  максатында иштелип чыкты.

         2. Баяндоочу бөлүгү

  “Ички аудит жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык ички контролдоо системасын түзүү жана иштетүү ички аудит финансылык жана башкаруу маалыматтарынын тууралыгы жана толуктугу,  ички аудит объектисинин ишинин натыйжалуулугу, үнөмдүүлүгү жана таасирдүүлүгү,  ички аудит объектисинин активдеринин сакталышы жана  ченемдик укуктук актылардын сакталышы максаттарында камсыз кылынат.

         Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын ички аудит бөлүмү  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2015-жылдын 27-октябрындагы №752 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 13-мартындагы № 177 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана мекемелеринде ички аудит кызматын түзүү жөнүндө" токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу”  токтомунун негизинде түзүлгөн.

         Ички аудит бөлүмү (ИАБ)  чектелген сандагы штаттык бирдиги менен орчундуу көлөмдөгү  иштерди аткарып жаткандыгына  байланыштуу  өз ишинде кыйынчылыктарга туш болууда.

Азыркы учурда   Ички аудит бөлүмүндө – 4 штаттык бирдик бар.  Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмүндө 291 ички аудит объектиси бар экендигин эске алсак,  ар бир аудиторго  97 аудит жүргүзүлүүчү объект  туура келет.

         Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2016-жылдын 28-декабрындагы №212-П буйругу менен бекитилген “Кепилдик программасын түзүү жана  ички аудит сапатын жогорулатуу боюнча  жетекчиликке” ылайык  ар бир  ички аудиторго сунушталган   ченем боюнча  жылына  29 ички аудит объектисинен ашпоого тийиш.

Бишкек шаарынын мэриясынын ички аудит бөлүмүнөн тышкары  Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Бишкек башкармалыгынын курамында жергиликтүү бюджеттин каражатынын эсебинен күтүлгөн, курамында  8 адамдан турган ички аудит бөлүмү иштегендигин белгилеп кетүү керек. Өздүк актыларды мыйзамдарга  ылайык келтирүү максатында Бишкек шаарынын мэриясынын 2018-жылдын 30-мартындагы №20  буйругу менен бул көрсөтүлгөн бөлүм жоюлган.

         Ушуларга байланыштуу Бишкек шаарынын мэриясынын ички контроль системасында каталардын  аныкталбай  калуу коркунучуна жол бербөө үчүн ички аудит бөлүмүн – Бишкек шаарынын мэриясынын Ички аудит башкармалыгы түрүндө Бишкек шаарынын мэриясына караштуу  өз алдынча түзүмдүк бөлүм катары кайра түзүү максатка ылайыктуу болууда.

Ички аудит башкармалыгын түзүүнү Бишкек шаарынын мэриясынын Жергиликтүү бюджеттин кирешелер башкармалыгынын базасында  жүргүзүү  максатка ылайыктуу экендигине төмөндөгү себептер негиз болууда:

Жергиликтүү бюджеттин кирешелер башкармалыгын түзүү максаттарынын бири   салык мамилелери чөйрөсүндө өткөрүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды  Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарына ылайык ишке ашыруу  болуп саналган.

Бирок,   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген   штаттык сандын чегине коюлган мораторийге байланыштуу салык мамилелери чөйрөсүндө өткөрүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды   ишке ашыруу маселеси, ошондой эле  материалдык  ресурстарды өткөрүп берүүгө  жана  республикалык бюджеттен каржылоого байланыштуу  маселелер чечилбей келет.

         Ушуларга байланыштуу Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн иштерин оптимизациялоо,  ички аудит объектисинин иш-аракеттеринин жыйынтыктуулугун, сарамжалдуулугун жана натыйжалуулугун жогорулатуу, жергиликтүү бюджеттин  кирешелерине талдоо жана мониторинг жүргүзүү,  муниципалдык мүлктү пайдалануунун натыйжалуулугун изилдөө, ошондой эле жергиликтүү бюджеттин резервин аныктоо максатында  Бишкек шаарынын мэриясынын Ички аудит башкармалыгы түзүлүп жатат.

            3. Мүмкүн болуучу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттердин божомолдору

Бишкек шаардык кеңештин ушул токтом долбоорун кабыл алуу терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.

4. Коомдук талкуунун жыйынтыктары жөнүндө маалымат

         Бул токтом долбоору жарандардын жана  юридикалык жактардын кызыкчылыктарына тикелей тиешеси жок болгондуктан жана  ишкерлик иш-аракеттерди жөнгө салбагандыктан коомдук талкуулоого жатпайт.

         5. Долбоордун мыйзамдарга шайкеш келишине талдоо жүргүзүү

Бишкек шаардык  кеңештин бул токтом долбоору колдонуудагы мыйзамдардын, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин ченемдерине карама-каршы келбейт.

6. Каржылоо зарылдыгы жөнүндө маалымат

Бишкек шаардык  кеңештин ушул токтом долбоорун кабыл алуу жергиликтүү бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорго алып келбейт.

7. Жөнгө салуучулук таасирин талдоо жөнүндө маалымат

Долбоор жөнгө салуучулук таасирине талдоо жүргүзүүнү талап кылбайт, анткени ишкердикти жөнгө салууга багытталган эмес.

Биринчи вице-мэр                                                     Р. Макенов

Экономика, финансы жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы                                                Р. Ибрагимов   

Бишкек шаардык кеңештин “Бишкек шаардык кеңештин 2017-жылдын 16-мартындагы №6 “Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмү жана штаттык саны жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  токтомунун долбооруна

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

Колдонуудагы редакция

Сунушталган редакция

Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмү

Түзүмдүк бөлүмдөр

Бардыгы 436 штаттык бирдик

1.Шаарды өнүктүрүү агенттиги

2. Жер ресурстар башкармалыгы

3. Жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы

4. Коомдук-мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы

5. Капиталдык курулуш башкармалыгы

6.Туракжай-коммуналдык чарба башкармалыгы

7. Шаардык транспорт башкармалыгы

8. Бишкек шаарынын саламаттык сактоо тутумун камсыздоо башкармалыгы

9. Маданият башкармалыгы

10. Билим берүү башкармалыгы

11. Социалдык өнүктүрүү башкармалыгы

12. Дене тарбия жана спорт башкармалыгы

13. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү

14. Санитардык-экологиялык инспекция

15. Муниципалдык мүлк  башкармалыгы

16. Жергиликтүү бюджеттин кирешелер башкармалыгы

17. Авто коюу жайлар жана муниципалдык базарлар башкармалыгы (муниципалдык эмес кызматчылар)

18. Бишкек шаарынын мэриясынын Колл - борбору (муниципалдык эмес кызматчылар)

19. Мобилизациялык резервдин материалдарын сактоо кызматы (муниципалдык эмес кызматчылар)

 

Түзүмдүк бөлүмдөр

Бардыгы 436 штаттык бирдик

1.Шаарды өнүктүрүү агенттиги

2. Жер ресурстар башкармалыгы

3. Жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы

4. Коомдук-мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы

5. Капиталдык курулуш башкармалыгы

6.Туракжай-коммуналдык чарба башкармалыгы

7. Шаардык транспорт башкармалыгы

8. Бишкек шаарынын саламаттык сактоо тутумун камсыздоо башкармалыгы

9. Маданият башкармалыгы

10. Билим берүү башкармалыгы

11. Социалдык өнүктүрүү башкармалыгы

12. Дене тарбия жана спорт башкармалыгы

13. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү

14. Санитардык-экологиялык инспекция

15. Муниципалдык мүлк  башкармалыгы

16. Ички аудит башкармалыгы

17. Муниципалдык базарлар башкармалыгы (муниципалдык эмес кызматчылар)

18. Бишкек шаарынын мэриясынын Колл - борбору (муниципалдык эмес кызматчылар)

19. Мобилизациялык резервдин материалдарын сактоо кызматы (муниципалдык эмес кызматчылар)

 

 

Экономика, финансы жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы                                                 Р. Ибрагимов   

 

Бишкек шаардык кеңештин “Бишкек шаардык кеңештин 2017-жылдын 16-мартындагы №6 “Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмү жана штаттык саны жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  токтомунун долбооруна

ЮРИДИКАЛЫК КОРУТУНДУ

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 31-беренесине ылайык, Өкмөт тарабынан аныкталуучу типтүү ченемдердин негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын штаттык сан-эсебин жана түзүмүн бекитүү, Бишкек шаардык  кеңештин компентенциясы кирет.

“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренесине ылайык, ченемдик укуктук актыга өзгөртүүлөрдү жана  толуктоолорду киргизүү, аны кабыл алган ченем жаратуучу орган  тарабынан ушундай эле түрдөгү ченемдик укуктук актыны кабыл алуу  жолу менен ишке ашырылат.

Бишкек шаардык кеңештин сессиясына киргизилип жаткан “Бишкек шаардык кеңештин 2017-жылдын 16-мартындагы №6 “Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмү жана штаттык саны жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  токтомунун долбоору мыйзамдарга каршы келбейт. 

Юридикалык бөлүмдүн башчысы                                            Г. Кокоева